Utajärven Kyläverkot-hankkeen kulkua, päätöstiedote!

Hei, Utajärven Kyläverkot on pitänyt hankkeen loppuinfon 26.11.2014 koulun auditoriossa, (21.11.2014 Tervareitti.)

Projektipäällikkönä (Sirkku Kianto) pidin Power Point -esityksen, jonka diasarja on nähtävissä verkkosivujen kuvagalleriassa (albumi viimeisenä).   http://utakuitu.fi/kuvagalleria/

Hankkeen aikataulu 11.7.2013 – 31.12.2014 sekä budjetti ovat toteutuneet suunnitellusti. Tukikelpoinen kyläverkko on nyt rakennettu. Osuuskunta päätti jo hakuvaiheessa, että se rakentaa koko kuntaan valokuituverkon ja kaikki halukkaat saavat liittymän.

(Rakentamisen toteuttamiseen tarvittiin esiselvityshanke, jonka kunta käynnisti ennen varsinaista hanketta 1.11.2012.  Tuolloin laadittiin erilaiset sopimuspohjat sekä rahoitusmallit, sitoutettiin haja-asutusalueen asiakkaita verkon rakentamiseen ja hankittiin rakentamiseen tarvittavat luvat. Ennen rakentamista hanketta edelsi myös sijoituslupien hankintaprosessi niin Ely-teiden sijoituslupa-osuuden kuin yksityisteiden osalta. Sijoituslupia varten tehtiin maastokatselmus ja kaapeliensijoitussuunnitelmat. Esiselvityshankkeen aikana myös kilpailutettiin verkon huolto-, ylläpito- ja valvontapalvelut. Kilpailutettiin myös laitetilat, osa materiaaleista, asennukset ja niiden valvonta, dokumentointi sekä projektinjohto / rakentamisen työnjohto.)

Oulun Seudun Leader ( ent. Jomma ry) on rahoittanut rakentamisen toteuttamiseen tarvittavan esiselvityksen 100%:n tuella.

Varsinaista rakentamista varten haettiin hanketukea koko kuntaan, mutta tuki saatiin vain osalle alueista. Kustannusjako Kuvagalleriassa; Power Pointissa.

Ohessa POPElyn tukipäätös Utajärven Kyläverkot -hankkeen osalta:

POPElyn tekemässä tukipäätöksessä tarkennetaan:

”Hanke haettiin alunperin koskemaan koko kunnan kyläverkkoa lukuun ottamatta kunnan keskustan aluetta. Neuvoston asetuksen mukaan tuki voi kuitenkin koskea yhden kylän tai kyläryhmän pieninfrastruktuuriin liittyvien peruspalvelujen perustamista. POP Ely katsoi, ettei koko kunnan rahoittaminen kyläverkkohankkeena näin ollen ole Neuvostoasetusten mukaista ja päätynyt siihen, että jokin hankkeessa olevista kolmesta eri kyläverkkosuunnasta tulee jättää hankkeen ulkopuolelle. Tuen hakija on jättänyt Ely-keskuksen päätettäväksi, mikä kolmesta kyläverkkosuunnasta jää rahoituksen ulkopuolelle. Tällä päätöksellä ulkopuolelle jää Ahmas – Rokua – Niska – Kormu – Naama – suunta, koska alueelle on kohdistunut runsaasti Pohjois-Pohjanmaan Ely – keskuksen maaseuturahastokiintiöstä rajoitettuja hankkeita pelkästään tällä kaudella (esim. Ahmasjärven viemäröinti -hanke (nro 11 170) ja Rokua Geopark -hanke nro 14 258). Nyt rahoitettavan hankkeen maantieteellinen laajuus on edelleen varsin iso, mutta hanke muodostaa järkevän kokonaisuuden ja käsitetään kyläryhmäksi. ”

”Hankkeessa rakennetaan kyläverkot, jotka lähtevät runkoverkosta kohti asuinkiinteistöjä:
Alakylä – Murto – Sotka – Pälli – Puolangantie – Sanki – Juorkuna – Särkijärvi – kylien alueella Utajärvellä.
Kiinteistön päässä viimeiset 50m on hanketuen ulkopuolella (ml. tilaajien tarvitsemat kotijakamot, päätekotelot ja tilaajapäätteet ja niiden asennus.)”

Tukipäätöksestä huolimatta Osuuskunta päätti pysyä alkuperäisessä suunnitelmassa ja rakentaa kaikille liittymän haluaville kuntalaisille laajakaistan tukialueen pienentymisestä huolimatta. Tästä syystä, koska rakentaminen oli suunniteltu toteutumaan koko kuntaan, toteutettiin sen mukainen rakennussuunnitelma.

 

Hanke lähti käyntiin 11.7.2013. Hanketta veti vuoden 2013 puolella toimitusjohtaja Mari Mikkonen yhdessä työnjohtaja Aaro Lehtomäen kanssa. (Projektipäällikkö aloitti tehtävässään vuoden määräaikaisuudella 2.1.2014 lähtien).

Vuoden 2013 kausi oli säpäkkää rakennusaikaa. Liittymiä otettiin heti satoja. Ensimmäinen koneryhmä lähti etenemään Puolangan rajalta kohti Särkijärveä ja Juorkunaa, toinen koneryhmä Puutturijärven tienhaarasta kohti keskustaa (mm. keskusta ei kuulu tukikelpoiseen alueeseen).

Joillekin alueille saatiin maanrakennus suoritettua kokonaan 2013 rakennuskauden aikana. Talven aikana jatkuivat teletyöt ja keväällä 2014 saatiin ensimmäisille asiakkaille laajakaistayhteys.

EU-rahoitteisissa hankkeissa hanketoimija on velvoitettu tekemään tiliä erilaisten raporttien, tiedotteiden ja maksatushakemusten muodossa, pitämään hankkeen ohjausryhmä ajan tasalla ja pitämään myös säännöllisesti ohjausryhmän kokouksia. Rahoittaja vaatii tarkat selvitykset kaikesta mahdollisesta.

Hanketoimijalle nämä selvitykset ovat arkista hankekauraa, mutta tämän tyyppisessä hankkeessa, jossa tukikelpoisuus määritellään: ”Hankkeessa rakennetaan kyläverkot, jotka lähtevät runkoverkosta kohti asuinkiinteistöjä… Kiinteistön päässä viimeiset 50m on hanketuen ulkopuolella (ml. tilaajien tarvitsemat kotijakamot, päätekotelot ja tilaajapäätteet ja niiden asennus.) ja kuitenkin, kun Utakuitu on palkannut projektipäällikön vastaamaan hankkeesta ja vastaamaan tiedotuksesta, myynnistä ja markkinoinnista, asiakaspalvelusta ym., niin välillä on joutunut kieli keskellä suuta miettimään, mikä kuuluu Kyläverkolle, mikä ei. Erillinen Utajärven laajakaista-hanke rakensi runkoverkkoa ja tukikelpoisen rakentamisen rinnalla rakennettiin koko kunnan kattavaa laajakaistaa. Lopulta, kaikki liittyy kaikkeen 🙂

Ennen kuin uusi rakentamiskausi 2014 lähti käyntiin toukokuussa, alkoi homma hahmottua ja kuviot selvitä. Yhteistyö sujui toimitusjohtaja Mari Mikkosen kanssa. Kailotimme käytävän yli toisillemme ja toisiltamme ohjeita ja pyyntöjä milloin mistäkin asiasta.  Pohjois-Pohjanmaan Elylle tällainen investointihanke, valokuiturakentaminen, on ollut myös uusi asia. Hankkeessa on haettu maksatusta neljä kertaa ja ensimmäinen kerta vaati tiimiltä töitä ja tarkkavaisuutta, jotta saatiin koko valokuiturakentamiseen liittyvä tukikelpoinen kuittikasa jaoteltua kuten kuuluu ja lisäksi, selvitettyä Elylle, mistä tässä kaikessa on kyse.

Vein tiimin rahoittajan luokse kertomaan, miten toimimme ja mihin kirjanpito perustuu. POPEly:ssä selvitys otettiin vastaan kiinnostuksella ja positiivisella asenteella. Ymmärsimme, että Utakuitu tekee Pohjois-Pohjanmaalla uraa uurtavaa työtä, muiden maakunnallisten hankkeiden tullessa perässä. Näin Elykin sai nyt käytännön kenttätietoa siitä, mitä valokuiturakentaminen arkityönä tarkoittaa ja tiimimme puolestaan ohjeistusta siihen, kuinka maksatusten kanssa on hyvä toimia.

 

2013 vuoden hankekautena oli jätetty huomioimatta seikkoja, jotka vaativat korjausliikkeitä ennen toista rakentamiskautta 2014.

Vaikka viimeiset 50m kiinteistöstä ei kuulunut tämän hankkeen tukikelpoisiin kustannuksiin, on hyvä tuoda esiin siihen liittyviä haasteita lyhyesti: Asiakastietojen tallennus jossain tapauksissa jäi 2013 kautena ns. matkan varrelle ja keskustelupohjalle, joka puolestaan aiheutti asiakasrekisterin ja tilausten sekaannusta ja osin puutteellisuutta. Vuoden 2013 puolella kaivuut tonteille ja kaapeleiden sijoitukset kiinteistöjen viereen urakoitiin joskus virheellisten tai puutteellisten tietojen johdosta. Pääasiassa rakentamista kuitenkin tehtiin yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Ne pihakuvat…
Uuteen rakentamiskauteen 2014 valmistauduttiin tavoittamalla kaikki asiakkaat joko puhelimitse tai sähköpostilla, selvittämällä asiakastiedot, kohteiden tilanne ja pyytämällä kaikilta rakentamattomilta kohteilta kattava pihakuva.  Asiakkaita oli kertynyt jo satoja eikä asiakasrekisterissä ollut läheskään kaikilla sähköpostiosoitetta. Tiedonkulun ja liittymätilanteen päivityksen vuoksi oli välttämätöntä selvittää jokaisen sähköpostittoman asiakkaan kohdalla tontin todellinen kaapelitilanne, toiveet ja yhteystiedot. Saman puhelun aikana myös painottaa pihakuvan tärkeyttä, selvittää mikä se on ja miten se kannattaa tehdä.

Sähköpostittomien asiakkaiden tavoittamiseen puhelimitse meni viikko. Kysely ja selvitystyö sujui usein mutkattomasti. Joskus kuitenkin sai selittää selittämästä päästyäänkin, miksi pihakuva on aivan välttämätön. Seuraavalla viikolla tavoittelin kertaalleen heitä, joita en ollut saanut kiinni. Näin saatiin tietoon kaikki haasteet, toiveet ja myös valitukset, sillä niitäkin oli. Saman tien alkoi Utakuidun toimistoon tipahdella niitä oivallisia pihakuvia. Joko sähköpostilla, paperipostilla tai sitten istuttiin asiakkaan kanssa yhdessä miettimään kuvan piirtämistä. Rakentamisen työnjohto kävi noin kerran viikossa hakemassa kopioita kuvista, jotka olivat tärkeä tekijä kaivuita suunniteltaessa.

2014 tiedotusta tehostettiin. Uutisoitiin lehdissä, kunnan tiedotteissa, erilaisissa tapahtumissa ja sähköpostilistojen kautta. Uudistettiin ja päivitettiin säännöllisesti verkkosivuja ja Facebook -sivuja. Kesällä pääsin kuvaamaan kaivuita ja asennuksia ja editoin niistä videoita Utakuidun You Tubeen. https://www.youtube.com/user/Utakuitu

Dokumentointi.
Kun verkkopalveluiden tuottaja alkoi kaipaamaan liittymien teknisiä sekä asennuspäiväystietoja, huomattiin, että teletöiden tekijöiden raportit olivat puutteelliset. Laskutuksissa ei edetty, koska asiakastiedoista puuttuivat asennuspäivä ja tarvittavat tekniset tiedot.

Liian harvoin tulevat ja puutteelliset teletöiden asennusraportit hankaloittivat siis Utakuidun ja Kyläverkkojen omaa tiedotusta, taloudenhoitoa, myös verkkopalvelujen sujuvuutta ja laskutusta. Asennusten edistymiseen ja teletöiden raportointiin puututtiin, jotta työn edistyminen sujuisi tehokkaammin ja suunnitelmien mukaisesti. Teletöiden, verkkopalvelujen, Utakuidun, työnjohdon ja Kyläverkon edustavina tahoina saimme tiedon kulkemaan keskenämme oikeanlaisena ja säännönmukaisemmin. Asiakkaille ehti kuitenkin ilmaantua harmia laskutuksen viivästymisenä.

Työnjohtaja Aaro Lehtomäen mukaan muussa yksittäisessä urakoinnissa ilmeni haasteita tietyin osin.  Näistä johtuen ylimääräinen valvonta ja ohjaus veivät suunniteltua enemmän resursseja ja aikaa. Pidettiin jälleen säännöllisesti palavereita, joiden tarkoituksena oli ohjata työn etenemistä tehokkaammaksi ja laadukkaammaksi.

Osuuskunnan ja projektipäällikön oppikoulu: Osuuskunnan taholla koettiin, että asiantuntijuuden vähäisyys liittyen valokuituverkon rakentamiseen teki hankkeen organisoinnista hieman haastavaa. Hankkeen edetessä rakentamisen teknisyys ja erityispiirteet selkiytyivät yhä enemmän ja tiedonkulkuun sekä tiedonvälitykseen suunnitellut ja toteutetut säännöt toivat sujuvuutta toimintaan.

Kyläverkot -hankkeessa pidettiin neljä ohjausryhmän kokousta, osallistuttiin työmaakokouksiin ja palavereihin, haettiin maksatusta neljä kertaa ja todettiin vuoden 2014 lopulle tultaessa, että kustannuslaskelma oli budjetoitu oikein. Budjetti toteutui suunnitellusti (verkkosivujen Power Point). Viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä palautettiin ohjausryhmän hyväksymä loppuraportti, joka on myöhemmin nähtävissä hankerekisteri.fi -sivustolla.

On ollut hyvin palkitsevaa havaita asiakkaiden tyytyväisyys ja helpotus, kun he ovat saaneet tietoverkkonsa valokuituun. Vuoden 2014 alusta lähtien hankkeessa koettiin asiakkaiden kärsimättömyys heidän odotellessa asennuksia. Mokkulayhteyksiin oltiin sangen tuskastuneita, soiteltiin ja patistettiin. Mm. kesäkauden asennusruuhka, asentajien kesälomat sekä paikoin keskeneräiset runkotyöt pitivät Kyläverkon puhelinlinjat kuumana. Laajakaistalle oli suuri tarve.

Kyläverkko on valmis (tukikelpoinen). Hankkeen vetäjän pesti on ollut antoisa, myös vaativa ja opettavainen, kiitos siitä. On ollut etuoikeutettua seurata pitkän linjan ammattilaisten työtä urakoinnin eli maanrakennuksen ja asennusten osalta. On myös ollut mielenkiintoista huomata valokuiturakentamiseen liittyvä byrokratia ja rakennusalan erityyppisten toimijoiden mielenmaisemat. Utakuidun työnjohto on ollut hyvä yhteistyökumppani. Ja valokuitu sinänsä on ihmeellinen asia 🙂

      Liittymä rakennettiin kaikille halukkaille.
Kaiken kaikkiaan liittymän hankkineita on lähemmäs 900 ja valokuitua vedettiin yhteensä 500 km.
      Näistä 403 liittymää ja 161 km sisältyy Kyläverkot -hankkeen tukikelpoisiin osuuksiin. 

Laajakaistaliittymän voi edelleen tilata Osuuskunta Utakuidulta hintaan:

  • Liittymämaksu 600e. Asiakas maksaa kaapeli ja maanrakennuskustannukset.

 

Olen tavoitettavissa vuoden 2014 loppuun asti:
p. 050-573 8915, sirkku.kianto@utajarvi.fi

Vuoden 2015 alusta Osuuskunta Utakuidun toimitusjohtajana jatkaa edelleen Mari Mikkonen.
p. 050-566 2194, mari.mikkonen@utajarvi.fi

 

Verkon yhteyksiin liittyvissä asioissa olkaa yhteyksissä ensisijaisesti Netplazaan:

Netplaza, seutuverkot Puh: 010 2811 750, 010 2811 730. Asiakastuki palvelee arkisin klo 9-18 ja lauantaisin klo 12-16
Sähköposti: seutuverkot@netplaza.fi   www.netplaza.fi/

 

Ja televisioasioissa:

Maxivision Puh: (09) 3508 2670 Asiakaspalvelu MA – PE 9 – 16
Sähköposti: maxivision@maxisat.fi   http://www.maxivision.fi/

 

Levollista joulun odotusta, onnea ja menestystä kaikille!

            22.12.2014 Utajärvellä

            Projektipäällikkö Sirkku Kianto